Statut ŚDS

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻEGOICINIE

   

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie, określa jego nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działalności, oraz zasady organizacji.

§ 2

Podstawę prawną działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie zwanego dalej "Domem" stanowią w szczególności:
1)    ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2)    ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
3)    ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
4)    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
5)    ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U 111, poz. 535 z późn. zm.)
6)    Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)
7)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r Nr 23, poz. 1586)
8)    uchwała Nr XX/132/04 Rady Gminy Żegocina z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
9)    niniejszy statut.

§ 3

1.    Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Żegocina, która zapewnia wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie pomocy społecznej.
2.    Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osób:
1)    przewlekle psychicznie chorych,
2)    upośledzonych umysłowo,
3)    wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
3.    Pierwszeństwo w świadczeniu usług mają osoby zamieszkałe na terenie Gminy Żegocina, a w dalszej kolejności mieszkańcy innych gmin.
4.    Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Krakowie działający z upoważnienia Wojewody Małopolskiego.
5.    Siedzibą Domu jest miejscowość Żegocina.
6. Dom działa przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.


Rozdział II
Przedmiot i zakres działalności

§ 4

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych  umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ A, B, C), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

§ 5

Do podstawowych zadań Domu należy:
1)    Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie.
2)    Poprawa jakości życia uczestników Domu poprzez podejmowanie działań wspierająco- aktywizujących.
3)    Rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychospołecznej.
4)    Rozwijanie umiejętności w zakresie życia codziennego i funkcjonowania
w społeczeństwie.
5)    Inspirowanie powstania sieci oparcia i samopomocy wśród uczestników Domu, ich rodzin i wzmocnienie więzi społecznych.
6)    Kształtowanie umiejętności samorealizacji i umiejętności spędzania wolnego czasu.
7)    Zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i umiejętności zawodowych.

§ 6

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi te obejmują w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2)    trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
w instytucjach kultury;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Rozdział III
Zasady organizacji

§ 7

1.    Domem kieruje i reprezentuje jednoosobowo na zewnątrz Kierownik odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności Domu.
2.    Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Żegocina.
3.    Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Żegocina.
4.    Kierownik wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Domu.
5.    Organizację i szczegółowy zakres działania Domu określa Regulamin Organizacyjny, program działalności Domu i plany pracy Domu na każdy rok. Kierownik Domu jest odpowiedzialny za opracowanie tych dokumentów w uzgodnieniu z Wojewodą a zatwierdza je jednostka prowadząca.

§ 8

Szczegółowe obowiązki i uprawnienia pracowników Domu regulują w szczególności przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 9

1.    Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
2.    Dochody i wydatki Domu są objęte budżetem Gminy Żegocina.
3.    Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym Domu.
4.    Dom prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5.    Kierownik Domu jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10
1.    Dom używa:
1) pieczęci podłużnej w brzmieniu:
"Środowiskowy Dom Samopomocy
32-731 Żegocina 232 A
NIP 868 -179-41-39 Regon 852751330
tel. 14- 61-32-705"

lub : "Środowiskowy Dom Samopomocy"
32-731 Żegocina 232 A"

2) innych stempli służbowych wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Zmiany w niniejszym statucie będą wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020