Rozporządzenie w sprawie ŚDS

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚDS


Informacje
Sygnatura Dz.U. z 2010 nr 238 poz. 1586
Status Obowiązujący
Ocena obowiązywania 31.01.2012
Wejście 01.01.2011
Publikacja Dz.U. z 2010 nr 238
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy
Na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, zwanych dalej „domami”;
2) tryb kierowania i przyjmowania do domów;
3) kwalifikacje osób świadczących usługi;
4) standardy usług świadczonych przez domy;
5) termin dostosowania domów do wymaganych standardów.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego — naleŜy przez to rozumieć
ustalony, odpowiednio do potrzeb i moŜliwości psychofizycznych kaŜdego uczestnika, rodzaj i zakres
usług świadczonych w domu;
2) jednostce prowadzącej — naleŜy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego prowadzącą
dom;
3) jednostce zlecającej — naleŜy przez to rozumieć organ jednostki samorządu terytorialnego zlecający
prowadzenie domu zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4) opiekunie — naleŜy przez to rozumieć opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego uczestnika albo
inną osobę wskazaną przez uczestnika lub opiekuna prawnego;
5) uczestniku — naleŜy przez to rozumieć przyjęte do domu osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
a) osoby przewlekle psychicznie chore,
b) osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a takŜe osoby z lekkim
upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzaleŜnionych
od środków psychoaktywnych;
6) ustawie — naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
7) zespole wspierająco-aktywizującym — naleŜy przez to rozumieć kierownika domu i pracowników
świadczących usługi w domu.
§ 3.1. Domy, w zaleŜności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące
typy:
1) typ A — dla osób przewlekle psychicznie chorych;
2) typ B — dla osób upośledzonych umysłowo;
3) typ C — dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
2. Dom moŜe obejmować wsparciem więcej niŜ jedną kategorię osób wymienionych w ust. 1.
§ 4.1. Funkcjonowanie domu określają:
1) statut domu;
2) regulamin organizacyjny;
3) program działalności domu i plany pracy domu na kaŜdy rok.
2. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
w uzgodnieniu z wojewodą. Dokumenty te zatwierdza jednostka prowadząca lub jednostka zlecająca.
3. JeŜeli dom obejmuje wsparciem więcej niŜ jedną kategorię osób wymienionych w § 3 ust. 1, program
działalności domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przygotowuje się dla kaŜdego typu domu.
§ 5.1. Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie moŜe być mniejsza niŜ 15 i większa
niŜ 60, z zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Maksymalna liczba miejsc w domu prowadzonym w kilku odrębnych budynkach nie moŜe być większa
niŜ 120.
§ 6.1. Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin
dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności
porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a takŜe zapewnienie
opieki uczestnikom w trakcie dowoŜenia na zajęcia lub odwoŜenia po zajęciach, jeŜeli dom zapewnia
usługi transportowe.
2. Dom z miejscami całodobowego pobytu, w okresie skierowania uczestnika na taki pobyt, zapewnia
usługi, odpowiednie do jego niezbędnych potrzeb, w tym co najmniej 10 godzin na dobę przeznacza się
na czas wolny i wypoczynek nocny uczestnika.
3. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się moŜliwość zamknięcia domu w
czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuŜszy niŜ 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po
uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki
zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu
wojewódzkiego.
§ 7.1. Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do ośrodka pomocy
społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,
dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o
występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o
braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie
lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a takŜe orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
2. Skierowanie osoby do domu na pobyt całodobowy następuje w przypadku wystąpienia potrzeby
spowodowanej sytuacją Ŝyciową lub rodzinną osoby albo w przypadku realizacji całodobowego treningu
samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego.
3. W przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu prowadzonego przez właściwy ze względu
na jej miejsce zamieszkania powiat lub inny podmiot na jego zlecenie, ośrodek pomocy społecznej gminy
miejsca zamieszkania osoby przesyła do starosty powiatu dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z
rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w tej sprawie.
4. JeŜeli gmina lub powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby nie prowadzą ani nie
zlecają prowadzenia domu, wówczas osoba moŜe być skierowana do domu prowadzonego przez inną
gminę lub inny powiat, któremu odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu powierzył, w drodze
porozumienia, realizację zadania publicznego. Przepis ust. 3 w części dotyczącej przekazania
dokumentów stosuje się odpowiednio.
5. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do
domu wydaje się na czas określony, nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół
wspierająco-aktywizujący oceny moŜliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania
wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
7. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 6, oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania
wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem
domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
8. Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, moŜe być przedłuŜony, w szczególności w sytuacji
braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego,
okresowego braku moŜliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej
lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku moŜliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej
na przystosowanym stanowisku pracy.
9. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych i
związanej z tym moŜliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do domu mogą być skierowane
kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.
§ 8.1. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej
opiekunem.
2. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny domu lub inny pracownik, wskazany przez
kierownika domu, przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacje o zasadach
funkcjonowania domu, a takŜe w przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących
osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej sporządza pisemną notatkę w tej sprawie i przekazuje ją
kierownikowi domu.
§ 9.1. Kierownik domu jest obowiązany posiadać wykształcenie wyŜsze na kierunku mającym
zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staŜ pracy na stanowisku, na
którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
2. Do staŜu pracy, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zatrudnienia w domu.
§ 10. 1. Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje
zawodowe:
1) psychologa;
2) pedagoga;
3) pracownika socjalnego;
4) instruktora terapii zajęciowej;
5) asystenta osoby niepełnosprawnej;
6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu.
2. Dopuszcza się zatrudnienie pracowników realizujących świadczenia zdrowotne, w szczególności
rehabilitacyjne i w zakresie opieki pielęgniarskiej, jeŜeli potrzeby uczestników wskazują na konieczność
codziennego świadczenia tych usług.
3. Kierownik domu moŜe zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
domu.
§ 11. 1. Pracownicy, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, są obowiązani spełniać wymagania w zakresie
staŜu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Przepisy § 9, w części dotyczącej staŜu pracy,
stosuje się odpowiednio.
2. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
są obowiązani posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
§ 12. 1. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niŜ 1
etat na:
1) 7 uczestników w domu typu A;
2) 5 uczestników w domu typu B lub C.
2. W przypadku łączenia typów domów wskaźnik zatrudnienia stosuje się odpowiednio do liczby
uczestników kaŜdego typu.
3. Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), i inne osoby.
§ 13. 1. Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z
uczestnikiem lub jego opiekunem.
2. Zespół wspierająco-aktywizujący zbiera się w zaleŜności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6
miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego i
osiągniętych rezultatów, a takŜe ewentualnej moŜliwości ich modyfikacji.
3. W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umoŜliwiającego uczestnictwo w
innych formach wsparcia, zespół wspierająco-aktywizujący wnioskuje do jednostki prowadzącej lub
jednostki zlecającej o umoŜliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji
procesu usamodzielnienia, w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub
zatrudnienia.
§ 14. Usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy, obejmują w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym Ŝyciu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening
nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi
środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych
relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach
komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami
radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
4) poradnictwo psychologiczne;
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów
wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
7) niezbędną opiekę;
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
9) całodobowe wyŜywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub
produktów Ŝywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika;
10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub
podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
§ 15. Dom umoŜliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spoŜywanie gorącego posiłku,
przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w
ramach treningu kulinarnego.
§ 16. 1. Dom umoŜliwia uczestnikom korzystanie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych,
prowadzonych między innymi w pomieszczeniach dostosowanych do całodobowego pobytu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dom zapewnia całodobową, odpowiednią do potrzeb, pomoc
pracownika lub pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego.
§ 17. Usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.
§ 18. Standard usług w domu uwaŜa się za spełniony, jeŜeli obiekt, w którym usługi są świadczone,
spełnia następujące warunki:
1)jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć;
2) powierzchnia uŜytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niŜ 8 m2;
3) jest pozbawiony barier architektonicznych;
4) jest wyposaŜony w udogodnienia umoŜliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym;
5) znajdują się w nim pomieszczenia wyposaŜone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich
zajęć, w tym:
a) sala ogólna umoŜliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin,
b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej,
aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów,
c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego,
logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia,
d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa
domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,
e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub
pomieszczenia do terapii ruchowej,
f) łazienka wyposaŜona w natrysk lub wannę,
g) co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i męŜczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niŜ
10 uczestników) oraz toaleta dla personelu;
6) jest wyposaŜony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących:
a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności Ŝyciowej, w tym pralkę automatyczną, Ŝelazko, deskę do
prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zaleŜności od rodzaju prowadzonej terapii, a takŜe
sprzęt sportowo-rekreacyjny,
b) sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video;
7) w przypadku zapewniania miejsc całodobowego pobytu — posiada pomieszczenia jedno- lub
dwuosobowe z aneksem kuchennym, łazienką i toaletą lub z dostępem do kuchni, łazienki i toalety, w
tym:
a) pokoje: jednoosobowe nie mniejsze niŜ 9 m2, dwuosobowe nie mniejsze niŜ 6 m2 na osobę,
wyposaŜone w:
— łóŜko lub tapczan z pościelą,
— szafkę przyłóŜkową,
— szafę na ubrania,
— krzesło lub fotel,
— stolik,
— sprzęt RTV lub dostęp do sprzętu,
b) aneks kuchenny wyposaŜony w:
— zlew,
— kuchenkę do przygotowania posiłku,
— lodówkę,
— sprzęty niezbędne do przygotowania i spoŜywania posiłków.
§ 19. W ramach działalności domu, za zgodą kierownika domu, w wyznaczonych przez niego dniach i
godzinach, mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do
domu oraz byłych uczestników.
§ 20. Dom moŜe dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub
niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowoŜeniu na zajęcia z miejsca
zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwoŜeniu po zajęciach.
§ 21. Pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują z:
1) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;
2) ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie;
3) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
4) powiatowym urzędem pracy;
5) organizacjami pozarządowymi;
6) kościołami i związkami wyznaniowymi;
7) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;
8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w
tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi,
centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;
9) innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.
§ 22. Przy wykonywaniu zadań pracownik domu w szczególności:
1) dba o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyŜszą ich skuteczność;
2) kieruje się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do
samostanowienia;
3) zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych;
4) na bieŜąco i rzetelnie dokumentuje pracę.
§ 23. Kierownik domu lub upowaŜniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy,
zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich
potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu.
§ 24. 1. W celu dokumentowania świadczonych usług w domu jest prowadzona dokumentacja zbiorcza
oraz indywidualna kaŜdego uczestnika.
2. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu,
kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan
postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu
wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w
zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu
postępowania wspierająco-aktywizującego.
3. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności:
1) ewidencję:
a) uczestników, do której wpisuje się:
— imię i nazwisko uczestnika,
— datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego
dokumentu potwierdzającego toŜsamość uczestnika,
— adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika,
— imię i nazwisko opiekuna,
— adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna,
— datę przyjęcia uczestnika do domu,
— okres i przyczynę dłuŜszej niŜ dwutygodniowej nieobecności w domu,
— inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia
organizacji i funkcjonowania domu,
b) obecności uczestników w domu zawierającą:
— imiona i nazwiska,
— dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia,
— miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach;
2) dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego, w których
odnotowuje się prowadzone zajęcia w danym roku lub w dłuŜszym przedziale czasu, zgodnie z
ustaleniami kierownika domu, do których wpisuje się:
a) imiona i nazwiska uczestników,
b) przyjęty w określonym przedziale czasowym plan zajęć wspierająco-aktywizujących, zgodny z
indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego,
c) imiona i nazwiska osób prowadzących zajęcia,
d) tematykę zajęć i sposób ich realizacji,
e) ewentualne uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników, waŜne z punktu widzenia przebiegu
indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.
4. Uczestnicy potwierdzają swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu, a w przypadku
braku takiej moŜliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upowaŜniony pracownik domu.
5. Przeprowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących osoba prowadząca potwierdza podpisem w
odpowiednim dzienniku.
6. Wpisów w ewidencji uczestników dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczestników.
7. Wgląd do dokumentacji domu ma kierownik domu i pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego
uprawnieni do opracowywania indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego.
8. Dokumentacja indywidualna uczestnika stanowi dokumentację wewnętrzną domu i jest gromadzona
do celów realizacji przyjętego dla uczestnika indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego
oraz okresowej oceny jego wyników i moŜe być udostępniona uczestnikom lub
opiekunom albo, po wyraŜeniu przez nich pisemnej zgody, osobom trzecim.
9. Prawo wglądu do dokumentacji wewnętrznej domu przysługuje takŜe osobom lub podmiotom
uprawnionym do kontroli domu zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 25. 1. Kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności domu w roku budŜetowym.
2. W sprawozdaniu zamieszcza się w szczególności informacje dotyczące:
1) form i efektów prowadzonej działalności;
2) zasobów domu, przeznaczonych na jego funkcjonowanie, w tym w zakresie:
a) środków finansowych z budŜetu wojewody, a takŜe innych pozyskanych na działalność bieŜącą lub
wydatki inwestycyjne,
b) liczby pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i na czas określony w podziale na stanowiska
pracy;
3) ogólnej liczby uczestników, którzy opuścili dom, wraz z podaniem przyczyn odejścia;
4) średniej liczby uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku;
5) współpracy z podmiotami wymienionymi w § 21 i jej efektów;
6) oceny realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie
funkcjonowania domu.
3. Sprawozdanie przesyła się jednostce prowadzącej lub jednostce zlecającej, a takŜe właściwemu do
spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie
sprawozdawczym.
4. Wnioski wynikające ze sprawozdania oraz ewentualne uwagi zgłoszone przez podmioty, o których
mowa w ust. 3, są wykorzystywane w usprawnianiu organizacji i funkcjonowania domu, a informacje o
wprowadzeniu usprawnień lub o przyczynach braku ich realizacji uwzględnia się w sprawozdaniu w roku
następnym.
§ 26. Termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.
§ 27. Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika domu w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego
rozporządzenia, niespełniające wymaganych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, o których mowa w § 9
ust. 1, mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku.
§ 28. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie
społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz.
1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.
527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427.
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020