Regulamin ŚDS

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy Żegocinie może być osoba niepełnosprawna, która posiada orzeczoną niepełnosprawność intelektualną lub cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 30 osób. Pierwszeństwo do korzystania z usług domu mają mieszkańcy gminy Żegocina a w dalszej kolejności mieszkańcy innych gmin. Wniosek o przyjęcie do domu osoba zainteresowana składa w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu zamieszkania a przyjęcie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie. Każdy uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy ma swoje prawa i obowiązki określone w Regulaminie Uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy. Każdy nowoprzyjęty uczestnik jest zapoznawany z Regulaminem Uczestnika.

       REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE

PRAWA UCZESTNIKÓW:

1. Każdy uczestnik Domu ma prawo do korzystania z wszechstronnych i dostępnych form terapii i pomocy proponowanych w ramach programu wspierająco- aktywizującego oraz współpracy z opiekunem i psychologiem w rozwiązywaniu osobistych problemów.
2. Korzystanie z zajęć Domu wynika z woli uczestnika i ustaleń pomocniczych.
3. Każdy domownik ma prawo uczestniczyć i współdziałać w tworzeniu różnych form działalności na rzecz pozostałych uczestników oraz innych osób niepełnosprawnych.
4. Każdy uczestnik ma prawo do odmowy wykonania zadania (ze względu na gorsze samopoczucie).

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1. Uczestnicy Domu zobowiązani są szanować prawa pozostałych osób naszej wspólnoty, ich prywatności, a także do przestrzegania zasad współżycia społecznego.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń personelu i Kierownika Domu wynikających z aktualnych potrzeb.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dbania o mienie i wyposażenie Ośrodka, a w razie umyślnego zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę zgodnie z przepisami.
4. Wszyscy uczestnicy ŚDS mają obowiązek dbać o czystość pomieszczeń i przyległego do budynku terenu.
5. Przewidywaną nieobecność w ŚDS należy zgłaszać w dniu poprzedzającym tą nieobecność Kierowcy bądź Opiekunowi. Nieobecność można też zgłaszać telefonicznie do godz. 7.45 rano w dniu, w którym uczestnik nie może przybyć do Ośrodka. Informacja ta jest konieczna do właściwej organizacji przywozów.


PRZEPISY PORZĄDKOWE:

Na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy nie wolno:

1. Stosować przemocy wobec pozostałych uczestników i pracowników.
2. Posiadać i spożywać napojów alkoholowych i innych substancji odurzających.
3. Nie wolno palić tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym.
4. Korzystać bez zgody opiekuna z narzędzi i urządzeń będących na wyposażeniu Domu a mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników.
5. Opuszczać Środowiskowego Domu Samopomocy w godzinach zajęć bez porozumiewania się z opiekunem i bez wpisu do książki wyjść.
6. Wynoszenia z terenu placówki urządzeń i narzędzi stanowiących wyposażenie Ośrodka.

    Za rażące naruszenie powyższych zasad udzielana jest pisemna nagana Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, którą dołącza się do akt danego uczestnika. Uzyskanie trzeciej pisemnej nagany, będzie skutkować wydaleniem z Ośrodka.

                                                                    Żegocina, dnia 03.02.2011 r.
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020