Prowadzone treningi

TRENINGI INTERPERSONALNE
 
Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
 
Trening umiejętności praktycznych
 • nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD i RTV
 • nauka prania w pralce i ręcznie
 • nauka szycia, prasowania
 
Trening czystości i porządku
 • nabycie umiejętności obsługi sprzętów np. odkurzacza
 • nauka zmywania naczyń
 • nauka zamiatania, czyszczenia urządzeń, wymiana ręczników, papieru toaletowego
 • nauka segregacji i wynoszenia śmieci
 • nabycie umiejętności doboru środków czystości do czyszczonej nawierzchni
 • nauka dbania o porządek w poszczególnych pomieszczeniach, pracowniach
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania czystości i estetyki pracy
 
Trening kulinarny:
 • nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • trening kulturalnego zachowania się przy stole
 • umiejętność zachowania się w restauracji
 • nabycie umiejętności przygotowania napojów i posiłków
 • nabycie umiejętności planowania wartościowego  i dostosowanego do możliwości finansowych jadłospisu
 • nauka zasad prawidłowego odżywiania
 • nauka zmywania naczyń
 • nauka nakrywania i podawania do stołu
 • umiejętność wykonywania wstępnej obróbki produktów
 • dokonywanie potrzebnych zakupów

Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej
 • kształtowanie estetyki wyglądu zewnętrznego
 • dokładność w czynnościach rozbierania i ubierania się
 • nabycie umiejętności doboru garderoby adekwatnego do pogody i okoliczności
 • nauka dbałości o czystość ubrania
 • nauka mycia poszczególnych części ciała
 • wyrobienie nawyku mycia rąk
 • wypracowanie nawyku samodzielnego dbania o higienę
 • nauka korzystania z pralki, żelaska

Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • nabycie umiejętności planowania wydatków
 • znajomość cen produktów wykorzystywanych w czynnościach życia codziennego –wyjścia do sklepu
 • nauka robienie listy zakupów
 • rozbudzenie potrzeby podniesienia poziomu życia
 • pomoc uczestnikowi w poznaniu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na rynku oraz konsekwencji zaciągania zobowiązań
 • nauka znajomości pieniędzy
 • nauka odnajdywania poszczególnych produktów w sklepie
 
Trening techniczny
 • nauka korzystania z  narzędzi stolarskich
 • nauka wbijania gwoździ
 • nauka zmiany żarówki
 • nauka mycia okien
 • nauka wymiany zamków przy drzwiach
 • nauka tworzenia własnego warsztatu pracy

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
 • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz rozładowania napięcia
 • nabycie umiejętności adekwatnego spostrzegania problemu i stosowania konstruktywnych rozwiązań
 • ukazywanie pozytywnych aspektów poprawnej prezencji
 • niwelowanie zachowań biernych i braku inicjatywy
 • nabycie umiejętności pozytywnego myślenia
 • kształtowanie umiejętności spokojnego rozpatrywania problemu
 • rozwijanie umiejętności właściwego postrzegania i opisywania problemu
 • rozwijanie umiejętności pełnienia ról życiowych
 • doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z innymi
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych ofert wyspecjalizowanych instytucji publicznych, w tym usług medycznych
 • poszukiwanie możliwych rozwiązań i wprowadzanie ich w życie
 • wspomaganie i zachęcanie do wszystkich możliwych celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie
 • rozwijanie aktywności i odpowiedzialności
 • pomoc w odnajdywaniu własnych zasobów i możliwości
 • kształtowanie zdolności interpersonalnych, które ułatwiają radzenie sobie z problemami życia codziennego

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: 
 • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem,
 • udział w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych, sportowych;
 • zajęcia wokalno – teatralne
 • zajęcia rozwijające ogólną wiedzę
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego  (gry logiczne, krzyżówki, quizy, kalambury)
 • trening twórczości
 • trening kreatywności
 • rozbudzenie zainteresowań uczestnika poprzez udział w poszczególnych zajęciach
 • spędzanie wolnego czasu w formach proponowanych przez szerokie środowisko
 • kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego
 • kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego (zajęcia rekreacyjne, spacery, zabawy świetlicowe, gdy sportowe)
 • wycieczki turystyczne
 • prace ogrodowe
 • działalność artystyczna
 
Trening umiejętności społecznych. Przygotowanie do podjęcia pracy
 • ukazywanie wszystkich aspektów  podjęcia  zatrudnienia
 • nabycie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • praca terapeutyczna w celu  ograniczenia objawów wytwórczych
 • nabycie umiejętności adaptacyjnych
 • poszerzenie wiadomości na temat aktualnego rynku pracy oraz dostępnych ofert
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach doskonalących
 • udział w innych formach postępowania przygotowujące do uczestniczenia w WTZ lub podjęcia zatrudniania ( w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy itp.)
 • ergoterapia –prace na rzecz domu i otoczenia wykonywane w ramach poszczególnych pracowni
 • nabycie umiejętności tworzenia planów na przyszłość
 • opanowanie nawyków niezbędnych w pracy zawodowej (punktualność, systematyczność, odpowiedzialność)
 • nabycie umiejętności dopełniania formalności związanych z poszukiwaniem i podjęciem pracy zawodowej
 
Trening psychofizyczny
 • ćwiczenia ogólno usprawniające
 • ćwiczenia poprawiające szybkość, giętkość ruchów, wytrzymałość i koordynacje ruchów (ćwiczenia na materacach, przy stole do ćwiczeń manualnych, na rowerku, bieżni, atlasie, z piłkami, woreczkami, gry sportowe, ćwiczenia rytmiczne, taniec, spacery)
 • trening mimiczno ruchowy
 • poprawa kondycji fizycznej
 • udział w pogadankach profilaktycznych  dotyczących zdrowego trybu życia
 • zajęcia relaksacyjne
 
Trening uspołeczniania i grzeczności:
 • aktywizacja, motywowanie do samodzielnych pomysłów, ich realizacji
 • nauka samodzielności społecznej
 • nauka wypełniania ról społecznych
 • wypełnianie obowiązków podczas zajęć terapeutycznych
 • akcentowanie silnych stron uczestnika
 • nauka zachowania się w grupie
 • nauka używania zwrotów grzecznościowych
 • kształtowanie zachowań prospołecznych
 
Trening orientacyjny:
 • ustalanie bieżącej daty
 • rozróżnianie pory roku, pory dnia
 • odczytywanie godzin na zegarze
 • orientacja w terenie, kierunki świata
 • rozróżnianie lewej, prawej strony
 
Trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • umiejętność dostrzegania trudnych sytuacji
 • umiejętność przyjęcia trudnej sytuacji
 • umiejętność przyjmowania twórczej postawy
 • nauka stawiania hipotez i weryfikowania ich, analizowania, dokonywania syntezy
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze zdobytej wcześniej wiedzy w nowej sytuacji
 • umiejętność sięgania do nowych źródeł informacji, celowo je gromadzić i przetwarzać
 
 Trening motywacyjno – aktywizacyjny
 • wykształcenie w uczestnikach poczucia własnej wartości poprzez akcentowanie silnych stron
 • wypracowanie umiejętności adekwatnej oceny własnych możliwości poprzez rozmowę, zachęcanie do działania
 • pokonywanie nieśmiałości motywowanie do wychodzenia z własnymi pomysłami i inicjatywami
 • pomoc we wprowadzeniu zmian we własnym życiu poprzez rozwijanie zainteresowań
 • pokazywanie mocnych stron uczestnika
 
Trening emocjonalny
 • uświadomienie znaczenia kontroli w wyrażaniu uczuć, kojarzenie uczuć z różnymi sytuacjami, rozpoznawanie ich i nazywanie.
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć własnych oraz rozpoznawania uczuć innych
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi   uczuciami.
 • wzrost umiejętności wyrażania emocji po przez mimikę twarzy
 • wzrost umiejętności wyrażania emocji adekwatnie do sytuacji

 Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy – komunikacyjny
 • kształtowanie umiejętności rozpoczynania rozmowy, podtrzymywanie rozmowy, kończenie rozmowy
 • nauka werbalnych i niewerbalnych sposobów komunikacji poprzez zwracanie na kontakt wzrokowy, wyraz twarzy, gestykulację, postawę ciała, głos
 • poszerzanie słownictwa
 • ćwiczenia wypowiadania trudnych słów
 • nauka rozmowy w grupie
 • nauka wypowiadania zwrotów grzecznościowych
 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania myśli i formułowania wypowiedzi
Trening prozdrowotny
 • wzrost umiejętności w zakresie racjonalnego odżywiania się i określenia wskaźnika BMI, a także wiedzy dotyczącej podstawowych zasad prawidłowego spożywania posiłków
 • wzrost wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej oraz korzyści wypływających  z uprawiania sportu
 • wzrost wiedzy dotyczącej różnorodnych form aktywności fizycznej
 • wzrost wiedzy dotyczącej  wpływu sportu na poszczególne układy w organizmie człowieka
 • wzrost umiejętności w zakresie wybierania produktów bogatych w witaminy, minerały i substancje odżywcze
 
 Trening manualny
 • ćwiczenia manualne odbywające się  w poszczególnych pracowniach
 
 Trening muzyczno – teatralny
 • tworzenie grupy teatralnej
 • tworzenie zespołu muzycznego
 • występy okolicznościowe
 • udział w festiwalach i przeglądach
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych
 • pokonywanie tremy, oswajanie z szeroką publicznością
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • gry na instrumentach
 • zajęcia rytmiczne, kształtowanie słuchu
 
Trening edukacyjno – wychowawczy
 • umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się
 • ćwiczenia kształtujące poprawną pisownię, liczenie i czytanie:
 • ćwiczenia poprawiające percepcje wzrokową i słuchową
 • zajęcia informatyczne – nauka obsługi komputera
 • czytanie pracy, książek
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się
 • wyjazdy, wycieczki
 • kształtowanie umiejętności orientacyjnych w przestrzeni i schemacie ciała
 • kształtowanie samodzielnego i twórczego zdobywania wiedzy
 • kształtowanie pożądanych cech osobowości, odpowiednich form zachowań
 
Trening kulturalno – turystyczny

 • kontakt z reprezentantami kultury lokalnej, twórcami i artystami
 • ludowymi i uczestnikami wydarzeń historycznych
 • branie udziału w imprezach kulturalnych
 • poznawanie dorobku historyczno – kulturowego zabytków architektury, miejsc pamięci
 • narodowej, parków narodowych i krajobrazowych.
 • kształtowanie osobowości przez dobra kultury
 • wykorzystywanie kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach wychowawczych oraz wspomaganie rozwoju człowieka.
 • przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności artystycznych oraz wdrażanie do aktywności twórczej
 • wdrażanie uczestników do określonego systemu moralnego, etycznego, do systemów wartości społecznie pożądanych
 • przekazywanie wiedzy na temat różnych wartości, przygotowanie do samodzielnego wyboru wartości oraz ukazywanie konsekwencji różnorodnych wyborów życiowych
 • wyposażenie uczestników w zasób podstawowej wiedzy o własnym regionie
 
Trening w załatwianiu spraw urzędowych
 • nauka wypełniania blankietów bankowych
 • nauka adresowania listów i wysyłania na poczcie
 • nauka wypełniania  dokumentów urzędowych i pisania pism (podań, oświadczeń)
 • nauka zachowania się w urzędach
 
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020