POLECENIE WOJEWODY Z DNIA 28.08.2020r.

28.08.2020, 15:23
 DECYZJA NR 49/2020 (POLECENIE NR 123/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecam: Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Starostom Powiatów bocheńskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, tatrzańskiego Burmistrzom oraz Wójtom Miast i Gmin z obszarów powiatów bocheńskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego, tatrzańskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie wskazanych powiatów województwa małopolskiego i miasta Nowy Sącz, w terminie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 13 września 2020 roku w:

a) placówkach wsparcia dziennego,
b) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych,
c) środowiskowych domach samopomocy,
d) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (ust. 1).
Polecenia, o których mowa w ust. 1-3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust. 4). 2 Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych, środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z obszaru powiatu bocheńskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego (z wyłączeniem obszaru miasta Oświęcim), tatrzańskiego oraz miasta Nowy Sącz. Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu bocheńskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, oświęcimskiego (z wyłączeniem obszaru miasta Oświęcim), tatrzańskiego oraz miasta Nowy Sącz wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne. Pouczenie Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. wz. Wojewody Małopolskiego Zbigniew Starzec I Wicewojewoda Małopolski Otrzymują: 1) Prezydent Miasta Nowego Sącza 2) Starosta Powiatu Bocheńskiego 3) Starosta Powiatu Limanowskiego 4) Starosta Powiatu Nowosądeckiego 5) Starosta Powiatu Nowotarskiego 6) Starosta Powiatu Oświęcimskiego 7) Starosta Powiatu Tatrzańskiego 8) Burmistrz Miasta Bochnia 9) Burmistrz Nowego Wiśnicza 10) Burmistrz Miasta Limanowa 11) Burmistrz Miasta Mszana Dolna 12) Burmistrz Miasta Grybów 13) Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój 14) Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 15) Burmistrz Starego Sącza 16) Burmistrz Krynicy-Zdroju 17) Burmistrz Miasta Nowego Targu 18) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica 3 19) Burmistrz Rabki-Zdroju 20) Burmistrz Brzeszcz 21) Burmistrz Chełmka 22) Burmistrz Gminy Kęty 23) Burmistrz Zatora 24) Burmistrz Miasta Zakopane 25) Wójt Gminy Bochnia 26) Wójt Gminy Drwinia 27) Wójt Gminy Lipnica Murowana 28) Wójt Gminy Łapanów 29) Wójt Gminy Rzezawa 30) Wójt Gminy Trzciana 31) Wójt Gminy Żegocina 32) Wójt Gminy Dobra 33) Wójt Gminy Jodłownik 34) Wójt Gminy Kamienica 35) Wójt Gminy Laskowa 36) Wójt Gminy Limanowa 37) Wójt Gminy Łukowica 38) Wójt Gminy Mszana Dolna 39) Wójt Gminy Niedźwiedź 40) Wójt Gminy Słopnice 41) Wójt Gminy Tymbark 42) Wójt Gminy Chełmiec 43) Wójt Gminy Łososina Dolna 44) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 45) Wójt Gminy Korzenna 46) Wójt Gminy Podegrodzie 47) Wójt Gminy Łącko 48) Wójt Gminy Nawojowa 49) Wójt Gminy Kamionka Wielka 50) Wójt Gminy Grybów 51) Wójt Gminy Łabowa 52) Wójt Gminy Rytro 53) Wójt Gminy Czarny Dunajec 54) Wójt Gminy Czorsztyn 55) Wójt Gminy Jabłonka 56) Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem 57) Wójt Gminy Nowy Targ 58) Wójt Gminy Lipnica Wielka 59) Wójt Gminy Łapsze Niżne 60) Wójt Gminy Ochotnica Dolna 61) Wójt Gminy Raba Wyżna 62) Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) 63) Wójt Gminy Szaflary 64) Wójt Gminy Polanka Wielka 65) Wójt Gminy Przeciszów 66) Wójt Gminy Oświęcim 67) Wójt Gminy Osiek 68) Wójt Gminy Biały Dunajec 69) Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 70) Wójt Gminy Kościelisko 71) Wójt Gminy Poronin 72) aa

Galeria zdjęć

w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020