POLECENIE WOJEWODY Z DNIA 21.08.2020r.

24.08.2020, 09:15
Kraków, 21 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr 117/2020 (POLECENIE NR 47/2020) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecam:Starostom Powiatów bocheńskiego, limanowskiego i nowotarskiego Burmistrzom oraz Wójtom Miast i Gmin z obszarów powiatów bocheńskiego,limanowskiego i nowotarskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie wskazanych powiatów województwa małopolskiego,w terminie od dnia 24 sierpnia 2020 roku do dnia 30 sierpnia 2020 roku w:

a) placówkach wsparcia dziennego,
b) dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych,
c) środowiskowych domach samopomocy,
d) warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 11 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra ust.1).

Polecenia, o których mowa w ust.1-3,są wydawane w związku z przeciwdziałaniemCOVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia (ust.4). Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora w tym w placówkach działających w ramach. Programu Senior+ oraz w innych placówkach dla osób starszych,środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z obszaru powiatu bocheńskiego, limanowskiego i nowotarskiego. 2 Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, w uwzględnieniu stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu bocheńskiego,limanowskiego i nowotarskiego wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.

Pouczenie Niniejsze polecenie (decyzja) podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
w górę
Wszelkie prawa zastrzeżone © ŚDS Żegocina | 2004-2020